Skihyttas fremtid skal utredes

Styret i Moss Skiklubb har besluttet å gå videre med en problemstilling som er viet endel oppmerksomhet de siste årene: Hvilken posisjon skal skihytta ha i klubbens fremtid, og hva skal skje med dagens bygning.

 

Den snart hundre år gamle bygningskroppen har i dag omfattende svakheter, og mye av bygningsmassen lever på overtid, ifølge en teknisk rapport som er utarbeidet i 2021. Klubben har derfor ikke noe valg; noe må gjøres. Enten en omfattende og kostbar rehabilitering av hytta slik den er i dag, eller alternativt bygge en helt ny hytte på samme tomt.

 

For klubben er dette et stort og viktig spørsmål, som vil utløse engasjement og følelser og får betydning for skiklubben og alle andre som bruker marka. Målet er å ha den løsningen man til slutt går for på plass til 100-årsjubileet i 2028.

 

Derfor må det iverksettes grundige prosesser. Det skjer i første omgang ved et forprosjekt, som delvis vil bygge på detarbeidet som er gjort i saken så langt.

 

Pål Bjerketvedt, mossing og tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund, er engasjert som leder av forprosjektet. Med seg i prosjektgruppen får han en kombinasjon av interne og eksterne ressurser fra miljøet i og rundt klubben. Erik Holme, Stig Gundersen, Kari Bunes og Hilde Solberg. Det vil også bli etablert et miljø av ressurspersoner, med faglig kompetanse ogbred kunnskap om klubben og skihytta.

 

Prosjektet skal ikke utelukkende vurdere byggtekniske forhold rundt skihytta, men også se på marka og området under ett:Forholdet mellom aktiviteten ved Noreødegården og skihytta. Øvrige aktører i området. Mulig samarbeidspartnere. Grunneiere. Folkehelseperspektivet. Moss kommunes rolle. Finansieringsmuligheter. Med mer.

 

Utvikling av Mossemarka og Skihyttas rolle vil være et prosjekt som også Moss bys innbyggere vil være opptatt av, som en del av fellesskapet. Prosjektet vil derfor skape engasjement langt ut over klubben. I så måte skiller dette prosjektet seg ut i betydelig grad fra andre anleggsprosjekter i lokalidretten, sier Pål Bjerketvedt.

 

Gruppen skal i sitt arbeid ikke konkludere. Forprosjektet skal synliggjøre aktuelle problemstillinger og legge til rette for hvilke alternativer og løsninger som er mulig, som et beslutningsgrunnlag for klubbens styre og medlemmer for det videre arbeidet.

Forprosjektet skal ferdigstilles til årsmøtet i skiklubben, som er planlagt avholdt rett før påske i 2023.

 

Moss Skiklubb, styret